Vardavatnet

Vardavatnet ligger 51 meter over havet. Største lengde, fra demningen helt i sør (bildet) og til nordenden, er det ca. 270 meter. Fra demningen ovenfor Kattatjørna til nordenden er det ca. 170 meter. Største bredde er ca. 90 meter.

Vardavatnet ble demmet opp i 1914. Før det var dette et lite tjern i et myrområde. Alfred Andersen forteller i sin bok, Alvøen med Loddefjord sogn (1970):

Kongshavn Limfabrikk, som ble bygget i årene 1911-12, fikk som før nevnt sin vann-forsyning fra Sørhavnstjønna, men det viste seg snart at vann-mengden dette tjernet var for liten for fabrikken, og i 1913 kom det på tale å stemme opp det tidligere Varavatnet og føre det over til Sørhavnstjønna slik at fabrikken på den måten kunne få dekning for sin vannforsyning.

Da Vardavatnet var ferdig oppdemmet, ble det satt opp en bautastein ved den østre demningen. Ikke så lett leselig, men det står 1914 på den.

[Vannrennen] ble opplagt på østsiden av Varafjellet i et vanskelig terreng med fjellskrenter og dårlig tilkomst fram til Gjertaplassen. Her ble vannet ledet inn i det gamle elveleiet og videre til Sørhavnstjønna, og Kongshavn Limfabrikk fikk vannforsyningen i orden.

   Det ble også bygget en vei på østsiden av Varavatnet som da ble oppstemt. Denne veien viser også på sine steder det gode fagarbeidet som ble utført i de bratte fjellskrentene, og derfor ble den også en liten ofte besøkt “Fjellvei”. Nå tjener den mest som forbindelsesvei til Alvøens nye skole og det vestenforliggende terreng.

Vannrennen er fortsatt synlig flere steder i terrenget.

Vardavatnet har tre demninger: Den store i sør, der elven i dag renner ned til Småvatnet, en litt mindre i sør mot Kattatjørn og en i øst, 75 meter nordøst for den største demningen. Her står det en bautastein med årstallet 1914.

Rett nord for denne demningen går det en skogsvei opp til Vardehaugen og Utsikten.

Vardavatnet sett fra nord. I åpningen midt på bildet kan vi skimte den største demningen i sør.

Dette er demningen i sørvest, ovenfor Kattatjørn.

Dette kartet viser vannrennen slik den var da vannet fra Vardavatnet ble ført ned til Tjørna. En rørledning førte vannet fra sørspissen av vannet, ved hoveddemningen, til Gjertaplassen. Herfra rant vannet i en holveit til Tjørna. Fra Tjørna ble vannet ført ned til fabrikken i Kongshavn.

Kart: Fylkeskartkontoret i Hordaland 1979.