Fundament 20. 

Kontakt: oispaul@online.no

Johan Fredrik Bockelie (1944-2016) gjennomførte en registreringsrapport i Gullaksdalen i 1986. Kort tid før han døde, ga han tillatelse til bruk av rapporten, og teksten og tegningen nedenfor er hentet fra rapporten hans. Tittelen på denne artikkelen, «Fundament 20», er det navnet han satte på disse bygningsrestene.

Et kompleks med flere rom. Bygningen skiller seg fra de andre ved at den er meget lang (12,5 m lang og ca. 4,5 m bred). To av rommene (20a, 20b) er tydelige, 20c og 20d er skilt fra hverandre pga. en depresjon i terrenget som gjør at 20c ligger lavere enn 20b og 20d. På grunn av sterk overvekst av mose og gress er avgrensningen av bygget på vestsiden noe uklar. Murens bredde på østsiden i langveggen er ca. 50 cm, mens vestveggen har ca. 70 cm tykke murer. Kortveggenes murer er ca. 50 cm tykke, med unntak av veggen mellom 20b og 20c som er 70 cm tykk.

Fundamentet er omgitt av en terrasse på østsiden og en vei på vestsiden. Langs vestsiden av veien står en 40 cm høy mur. Fra denne muren videre mot vest er det en svak skråning i terrenget opp mot en fjellknaus.

Fundamentet 20a har en kjeller. Innvendig høyde av denne kjelleren er 80 cm. Kjelleråpningen er mot sørøst (fig. 20B, C).

Fundament 20 fra nordvest og sørøst.

Fra kjelleråpningen ser det ut til å være en trapp opp til murnivået i 20b (fig. 20A, B). Denne «trappen» består av jord, grus og murstein, klart oppfylt. Inngangen til 20b 
er merket på tegningen (fig. 20B). Inngangen til de andre rommene i fundament 20 kan også ha vært gjennom 20b.

Inne i 20 finnes en støpejernsplate (fig. 20C) inne i 20b. Videre taksteinsfragmenter (rød teglstein) samt en god del murstein. Fragmenter av takstein (rød teglstein) ble også 
funnet ved østre mur i 20c.

Ved østsiden av 20b og utenfor murene var det mye rester av vindusglass. En del murstein ligger spredt i terrenget. Mengden av murstein i og omkring 20b antyder et kjøkken/ild- 
sted i dette rommet.

Bygningen har temmelig sikkert vært et større bolighus.