Fundament 18 og 19

Kontakt: oispaul@online.no

Johan Fredrik Bockelie (1944-2016) gjennomførte en registreringsrapport i Gullaksdalen i 1986. Kort tid før han døde, ga han tillatelse til bruk av rapporten, og teksten og tegningen nedenfor bygger på rapporten hans. Tittelen på denne artikkelen, «Fundament 18 og 19», er navnene han satte på disse bygningsrestene.

Fundament 18 og 19 er helt til venstre i bildet.

Fundament 18

Fundamentet er en halvmur bygget i skråningen på vestsiden av dalen. Fundamentet er orientert NNØ-SSV. Lengden er 5 m, bredden 3 m. Største høyde er ca. 50 cm. Fundamentet er innfylt med stein og masse på innsiden, men danner ikke noe skikkelig platå. Glassrester mangler. Fundamentet tilhører sannsynligvis et uthus el. l.

Fundament 19

Fundamentet er en halvmur i skråningen på vestsiden av dalen, bygget opp mot nord og øst. Den sørlige delen av muren mangler. Den observerte lengde av muren er 2 m, men den kan ha vært 3-5 m lang. Murens bredde er 3 m og den maksimale høyden er 70 cm. Den store steinen på bildet (Fig.19B) er hjørnesteinen i det nordøstlige hjørnet av fundamentet. Fundamentet er innfylt med stein og grus på innsiden, men ikke oppbygget til et platå. Glassrester mangler. Fundamentet tilhører sannsynligvis et uthus el. l.