Fundament 16 og 17

Kontakt: oispaul@online.no

Johan Fredrik Bockelie (1944-2016) gjennomførte en registreringsrapport i Gullaksdalen i 1986. Kort tid før han døde, ga han tillatelse til bruk av rapporten, og teksten og tegningen nedenfor bygger på rapporten hans. Tittelen på denne artikkelen, «Fundament 16 og 17» er navnene han satte på disse bygningsrestene.

Fundament 16

Fundament 16 ligger helt inn mot fjellveggen, orientert i N-S retning. Lengden er ca. 4,5 m, bredden 3,0 m. Murhøyden er maksimalt 80 cm inne ved fjellveggen, noe usikkert ut mot skråningen. Murbredden er ca. 50 cm. Fundamentets utforming med skrånende nordvegg og ikke oppfylt til et fundament, synes å indikere at det for det første ikke har vært noe bolighus, dernest at det kanskje har vært en relativt lav bygning med skrånende tak ut mot dalen. Det er heller ikke noen sti eller vei som fører opp til dette fundamentet. Det har heller ikke vært funnet glassrester av vindusglass her. Dette synes å indikere at fundamentet kan ha vært et lagerrom el. l. Fundamentet ligger omtrent der en vil forvente at vannrennen fra fundament 6 i Gullaksdalen ender. Fundament 16 kan derfor ha vært knyttet til et vannsystem. Fundamentet ligger imidlertid noe lavere enn bolighuset (fundament 17, fig.2) like nordenfor fundament 16.

Fundament 17

Dette er et husfundament i skråbakke som er orientert i N-S retning. Muren er ca. 7 m lang, 3,5 m bred på nordsiden og 2,2.m bred på sørsiden. På vestsiden i skråningen er muren 1,7 m høy. Mellom muren og fjellknausen mot øst er det fylt opp til et stort platå (fig. 18). Dette platået fortsetter som en sti eller vei, ca. 2 m bred mot sør (fig.18) over mot Gullaksdalen, og fortsetter også mot nord og går der ned mot den hovedveien og stien som går i dalens lengderetning mot nord (fig.2).

Mellom platået og fjellveggen et det bygget en ca. 40 cm høy mur. Fra denne muren er det en svak skråning inn mot fjellveggen. Dette kan ha vært et beplantet bed el. l. Bredden for dette feltet er ca. 80 cm på det bredeste.

Bygningen som har stått på platået har enten vært rektangulært eller har hatt et innsnitt som antydet på fig 18. Rekonstruksjonen er basert på to hjørnesteiner på platået. Inngangen til bygningen, som har ser ut til å ha vært et bolighus har vært på østsiden av bygget, enten i NØ eller SØ.

Mye fragmenter av vindusglass forekommer både innenfor murene, på platået og utenfor murene. Dette indikerer at det har vært glass i vinduene. Antallet vinduer og nøyaktig plassering har ikke vært mulig å påvise med enkle registreringsmetoder.

Flere av steinene i muren på vestsiden har tjæreflekker. Dette kommer sannsynligvis fra huset og kan muligens si noe om at husene har vært tjærebredt.