Fundament 12 og13.

Kontakt: oispaul@online.no

Johan Fredrik Bockelie (1944-2016) gjennomførte en registreringsrapport i Gullaksdalen i 1986. Kort tid før han døde, ga han tillatelse til bruk av rapporten, og teksten og tegningen nedenfor er hentet fra rapporten hans. Tittelen på denne artikkelen, «Fundament 12 og 13», er det navnet han satte på denne hustuften.

Disse fundamentene hører sammen i et kompleks. Det største bygget (12) er ca. 15,5 m langt og maksimum 7 m bredt. Bygget består av to deler (12a og 12b). 12a som er det minste av de to (6,5 m x 4 m i ytre mål), har tykkere murer enn det betydelig større bygget 12 b (fig. 13).

Fundamentene er sterkt overgrodd og en del enkeltheter i murenes utstrekning, form og tykkelse kunne bare fastlegges ved enkle og begrensede utgravninger. Dette gjelder et oppbygget fundament inne i 12b og den sørøstlige delen av 12b.

I 12a ble det ikke funnet hverken vindusglass, murstein eller annet materiale. Innen fundament 12 b derimot var det store mengder teglstein, til dels med murpuss (sementrester), vindusglass, jernbånd, jernplater, takstein (tegl) og biter av steinkull bevart. Utbygget i den sydlige delen av 12b er fylt opp med murstein (Fig.14A, B).

Et fundament av stein, ca. 20 cm over nåværende bakkenivå, ligger i den sørlige delen av 12b. Fundamentet er 1,7m bredt. På grunn av overdekning av murstein er det umulig å avgjøre hvor langt dette fundamentet er uten å gjøre større gravearbeider.

Over dette fundamentet har det vært murt ett eller flere lag med murstein. Størrelsen og formen på dette oppbyggete partiet antyder at det har vært en peis eller en esse til en smie. De store mengdene murstein i utbygget mot sør stammer muligens fra en pipe eller en større oppbygget ovn, smie eller liknende.

Det ser ut til at det har vært en inngang til 12b i den sørøstligste delen av bygget (fig.13). Rester etter en dørterskel (?) ble funnet ved graving.

På østsiden av fundament 12 går en 1,5 m-1,7 m bred vei/sti som ser ut til å ende i sørenden av fundamentet der det er antydet at det kan ha vært en inngang.

Et fundament 13 ligger ca. 3 m rett øst for fundament 12. Steinene som danner fundamentet er løst lagt mot hverandre og består for en stor del av dårlig tilpassete steiner. Dette kan indikere at dette bygget har vært et uthus e.l.

I terrenget rett nord for fundament 13 er det en rekke forsenkninger i terrenget, ca. 50-60 cm i diameter. Det er mulig at dette tilhører en vannrenne som kan ha vært ledet ned til Fundament 12. Graden av overvoksing i området er imidlertid så stor at det ikke er mulig å få noen systematikk i disse observasjonene.