Fundament 10

Kontakt: oispaul@online.no

Johan Fredrik Bockelie (1944-2016) gjennomførte en registreringsrapport i Gullaksdalen i 1986. Kort tid før han døde, ga han tillatelse til bruk av rapporten, og teksten og tegningen nedenfor er hentet fra rapporten hans. Tittelen på denne artikkelen, «Fundament 10», er det navnet han satte på dette kulturminnet.

Fundament 10:

Et noe merkelig anlegg på høyden øst for vannrenneanlegget (fundament 5) ligger vekk fra industri-området for øvrig (Fig. 11).

Lengst mot øst ligger en lav NNØ_SSV-orientert tørrmur, 4 m lang (innvendig), 1.3 m bred (innvendig) og 60 cm høy. Murtykkelsen er 25 cm. Fundamentet er helt åpen mot NNØ. Fra fundamentet går et 10 m langt og 1.3 m bredt spor som er utgravd i terrenget. Sporet splittes i to og gjør en stor knekk 10 m NNØ for enden av fundamentet. De to nye sporene,
hvert ca. 1-1.5 m brede, skråner svakt ned mot myren og vannrennen mot NNØ. sporbredden utvides mot myren. Spesielt blir det østlige sporet betydelig bredere. Mellom sporene går det en voll som øker i bredde fra 1 m der sporet deles til 2 m nede mot myren. Voldens høyde øker i samme retning fra 0.5 til 1.0 m.

Det er uklart hva dette anlegget har vært benyttet til, men det kan ha vært skinnegående kjøretøy, hvor de to sporene kan ha fungert som fundament for skinner til trekkvogner
el. l. Selve fundamentet har sikkert hatt et relativt lavt overbygg med en dør mot ØNØ.

Min kommentar:

Fra krysset midt på bildet øverst, kan vannstrømmen styres mot elven, mot vannrennen (fundament 5) som ender ved fundament 1 eller mot fundament 6. Sporet i fundament 10 kan enten ha rommet vaiere eller kjettinger som har styrt en luke i krysset. Dermed kunne vannkraften lett veksle mellom to inngående og tre utgående vannstrømmer.