Fundament 1 og 2

Kontakt: oispaul@online.no

Johan Fredrik Bockelie (1944-2016) gjennomførte en registreringsrapport i Gullaksdalen i 1986. Kort tid før han døde, ga han tillatelse til bruk av rapporten, og teksten og tegningen nedenfor er hentet fra rapporten hans. Tittelen på denne artikkelen, «Fundament 1», er det navnet han satte på disse bygningsrestene.

Fundament 1 og 2: Nedre mølle og bro.

Skissen er laget av Johan Fredrik Bockelie i 1986 og teksten bygger på hans rapport.

Fundament 1 fra sørvest.

Fundamentet ligger nede ved Småvannet, ved utløpet av bekken/elven i Gullaksdalen. Fundamentet er bygget uten bindemiddel. Det er kun brukt tørrmurer. Hoveddelen av anlegget består av et kvadratisk oppbygget platå som er ca. 10×10 m og ca. 1.5 m over vannflaten (fig 5A). I den østligste delen av platået er det fire nærmest kvadratiske hull (1 m lange, 0,75 m brede). De opptrer i par med avstand ca. 40 cm mellom hvert av to nærstående hull. Det neste par slike hull ligger ca. 3 m lenger mot vest og har omtrent samme størrelsesforhold og avstand. Det øvre platået består av til dels store steinblokker, ofte opptil 1 m lange, særlig i rammen rundt fundamentet. Mot NNØ er det øvre platået ca. 3 m bredt og fortsetter mo NNØ inn mot et sterkt avsmalet parti og ender i en sti eller smal vei. Det øverste platået er ikke fylt opp av finmateriale som grus eller liknende, og en kan derfor anta at det har ligget en treramme som et fundament over dette platået som det så har stått en mølle og eventuelt også et kaianlegg på.

Ned mot elven/bekken ligger et lavere platå, (fig. 5b) ca. 20cm over vannet sommervannstand), med to hull av samme type som i øvre platå. Disse hullene har klar forbindelse med de øvre, slik at to grupper av tre hull er tydelige (Fig.3 og 4). Ved det lavere platået er det minst to fundamenter (til renne?). Den største, nærmest øvre platå, er 2,25 m x 1,50 m og 1,2 m høy, dvs.30 cm under øvre platå. Det andre rennefundamentet er noe skrått avskåret på grunn av avslutningen mot en kanal. Dette fundamentet er ca. 2 m x 1,25 m og litt lavere enn det andre. Avstanden mellom fundamentene er ca. 1,6 m. Et mulig tredje fundament ligger ca. 1,8-2 m lenger NNØ ved grensen av nedre platå. Dette er i så fall så sterkt ødelagt at det er vanskelig å avgjøre dets opprinnelse.