Andre fundamenter i dalen vest for Gullaksdalen

Kontakt: oispaul@online.no

Johan Fredrik Bockelie (1944-2016) gjennomførte en registreringsrapport i Gullaksdalen i 1986. Kort tid før han døde, ga han tillatelse til bruk av rapporten, og teksten og tegningen nedenfor bygger på rapporten hans. Tittelen på denne artikkelen, «Fundament 23, 24, 25,26,27 og 28», er navnene han satte på disse bygningsrestene.

Det finnes flere fundamenter i dalen som ikke direkte er deler av husfundamentene. Disse omfatter blant annet følgende:

       Fundament 23.

Veien på vestsiden av dalen (fig.22B). Denne veien har en bredde på ca. 1,7 m og er steinsatt. Den kan følges fra sør for fundament 20 og opp til fundament 22 (Fig.2). Det er mulig at den har en videre utbredelse mot nord til åpningen i muren, hvor den knyttes til
veien mot Slettebakken (Fig.1).

Fundament 24.

Steinsatt nedkant (vestside) av veien gjennom østsiden av dalen med husbebyggelsen. Muren er minst 30 m lang. Mot sør går muren inn mot fundament 15, og mot nord når muren helt opp til fundament 17.

Kommentar fra Øistein Paulsen: Denne muren er antakelig avslutningen på kløvveien fra Alvøen. Den begynner sannsynligvis ved åpningen i steingarden og ender nord for fundament 15.

Fundament 25.

Steinsatt dreneringsrenne i bekken midt i dalen (Fig.1).

Denne steinsatte rennen er synlig bare i et lite område, men enkelte steiner er sett både ovenfor og nedenfor.

Fundament 26.

Ved Fundament 14 (Fig.1), på vestsiden er det flere murer, både på land og i vannet (Fig.15). På grunn av dårlig kartunderlag er det ikke gjort noe forsøk på å kartlegge
hverken posisjon eller utbredelse av disse murene. Enkelte av murene danner avgrensningen av et platå ned mot vannet, andre ligger ute i vannet og tilhører sannsynligvis deler av et bryggeanlegg.

Fundament 27.

Mur østenfor fundament 18, nede ved vannet (fig.1). Denne muren er uregelmessig og virker noe tilfeldig. Etter lokaliseringen å dømme kan den ha vært knyttet til en brygge eller
liknende.

Fundament 28.

Ca. 20 m lang mur på østsiden av fundamentene 19 og 20. Muren er mer enn 20 m lang og ser ut til å fungere som en kant for oppfyllingen til et platå nedenfor de to nevnte fundamentene.