142 Olsvik

Navnet Olsvik kommer sannsynligvis fra mannsnavnet Ole og referer kanskje til den som dyrket opp gården. 

  I  1801  bodde det 7 mennesker i Olsvik: Mann, kone, to sønner, en datter, en tjenestepike og en fosterdatter. Bonden eide ikke denne gården selv, men paktet den av Comerseråd Jens Braage som på denne tiden eide og bodde i Kjøkkelvik. (Se side 342 i Kjell Fossen, Laksevågs historie, bind 1.)
  Folketellingen fra  1865  viser at det bodde 23 personer i Olsvik på denne tiden, fordelt på 5 hushold. Gårdeieren Engel Engelsen (matr. nr. 291) står først i tellingen med kone, tre døtre, en sønn og to tjenestepiker. Han drev ikke gårdsbruket. Det gjorde derimot det neste husholdet (person 009 Nils A. Clausen), og det ganske stort etter lokale forhold: 10 kyr/okser og 23 sauer. De to andre husstandene som drev jordbruk var langt mer beskjedne. Den ene hadde 3 «store kveg» og 4 sauer og den andre 1 «stort kveg» og 16 sauer. Ingen av disse dyrket korn, men de hadde poteter.

Folketellingen fra 1875 viser at det bodde 24 personer i Olsvik:  4925-49344935-4944 og  4945-4948 .  Broren Knud Engelsen og familien hans med «Tyende» utgjør den neste husstanden.  Den siste husssstanden består av et ektepar med en sønn og en tjenestepike. «Husfaderen» Knud Pedersen er gårdbruker og dagarbeider i et «Ølbryggeri».  

291 a  Engel Engelsens hushold besto av 7 personer. Han kaller seg «Skibsredder og Gaardbruger». Dette var nok en sjømannsfamilie, ettersom både sønnen og svigersønnen kalte seg «Skipper».
De andre husholdene hadde samme matrikkelnummer:

291 b: Nils Andersens hushold besto av 6 personer. Foreldrene hadde en sønn og tre døtre og de levde av gårdsbruket og fiske.
291 b: Knud Pedersen var ved siden av å drive gården dagarbeider i et ølbryggeri. Konen hadde en nyfødt sønn og de hadde et «Tynde», en tjenestepike. 
291 b Knud Engelsen var også skipper og gårdbruker. Hans kone, tre sønner, en datter og en tjenestepike var ellers i husholdet. 

I matrikkelen fra 1886 er det registrert 2 bruk på  gården, og det er fremdeles brødrene Engel og Knud Engelsen som eier brukene.

 I 1900 bodde det til sammen 24 personer i Olsvik. Bruk nummer 1 og 2, 5 og 8 ble delvis drevet fra eller sammen med Loddefjord og hadde henholdsvis 10, 2, 6 og 4 personer i hvert hushold. Her finner vi foruten de tradisjonelle yrkene som gårdbruker og tjenestepike også en styrmann, bødkere (tønnemakere) og snekkersvenner. Det var også en føderådsmann på gården. Han var den forrige eieren av gården som nå hadde overlatt driften til sønnen. Det var da vanlig å ta av rett til husly og en del av gårdens «herligheter» for resten av levetiden. Han hadde sannsynligvis en egen åker og rett på brensel og fisk fra gården. En husstand under bnr. 2 hadde et ektepar som livnærte seg av fiske og jordbruk.

 I 1950  var 7 bruksnummer utskilt.

Kart 1866

Kart 1873

Kart 1934